نمایندگان

نام شهر و یا استان
نام نمایندگی
برندهای تحت پوش
لرستان فروشگاه مصطفی پوپا-بی یلندا
خراسان بازرگانی تهرانیان تجارت آشنای پاژ بی یلندا
مشهد-تبریز شرکت بهین تجارت اُلِر پوپا- لتی
کرمانشاه شرکت پارسیان آنلاین (برادران فرامرزی) بی یلندا-لتی
خوزستان ایران آرا بی یلندا-لتی
گیلان درنای بلورین (خزر) همه برند
اصفهان دیباپارس گستر همه برند
مازندران پخش بی تا همه برند
البرز پخش آراس همه برند
بندرعباس پخش پیشگامان بی یلندا
فارس افق سپهر چهره آرا همه برند